مقدمه

DoorbinPlus1234

تاریخ عکاسی


Back to Top

توضیحات

این فیلم به شکلی موجز روند شکل گیری و سیر تحول هنر و فن عکاسی را از آغاز تا پیدایش عکاسی دیجیتال بررسی و پیگیری می کند. در این فیلم، سرگذشت و تحول عکاسی از زبان پیترهمیلتون استاد تاریخ عکاسی دانشگاه آکسفورد و ژان کلود گوتراند مورخ برجسته عکاسی روایت می گردد.

مدت : 26 دقیقه

سطح آموزشی : برای تمام سطوح